Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu?

Kesä ja hankintalain päivitys! Hankintalainsäädäntöön on tehty viilausta ja muutokset tulevat voimaan 1.7.2021.

Mikä muuttuu? Hankintaturisti selventää listaamalla kaikki säännökset, joita muutos koskee sekä tiedon siitä, mikä lainkohdassa muuttuu.

Hankintalainsäädännön muutokset ovat pääosin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä.

Kiinnostavimmat muutokset koskevat puitejärjestelyä. Jatkossa hankintailmoituksessa on ilmoitettava puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden ostojen arvioitu enimmäismäärä tai -arvo. Muutoksella huomioidaan EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä käytännössä esiintyneet haasteet yhteishankintayksiköiden kilpailuttamien puitejärjestelyjen hankinnan kohteen määrittelyssä.

Harmaan talouden torjuntaa parannetaan pienillä viilauksilla, jotka fiksu tilaaja lienee huomioinut jo tähänkin asti. Alihankkijalta voi edellyttää rikosrekisteriotetta ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita voi jatkossa soveltaa suoraan lain nojalla myös pienhankintoihin. Mutta jostain kumman syystä pakollisten poissulkemisperusteiden kohdalla samaa tarkennusta ei ole – jatkossakin lienee siis tarpeen huomioida pakollisten poissulkemisperusteiden noudattaminen pienhankinnan tarjouspyynnössä! Ja kaikissa hankinnoissa niiden arvosta riippumatta myös sopimusehdoissa, jos ongelmat ilmenevätkin vasta sopimuskaudella.

Kansallisiin hankintoihin tulee vapaaehtoinen jälki-ilmoitus, joka löytyy Hilmasta näillä näkymin loppuvuonna.

Itseäni uudistuksessa ilahduttaa myös EU-kynnysarvon ylittäviä suunnittelukilpailuja koskevan ilmoituksen naputtelu jatkossa suoraan Hilmassa. Jes!

Muutokset säännöskohtaisesti

Hankintalaki
 • 9 § Palveluhankintoja koskevat soveltamisalan rajaukset (lakia ei sovelleta asianajajien palveluihin)
 • 25 § Kansalliset kynnysarvot (sanamuodon muutos – ei sovelleta kansallisiin “ellei tässä laissa toisin säädetä“)
 • 30 § Ennakoidun arvon laskeminen sopimuskaudella (sanamuodon täsmentäminen direktiiviä vastaavaksi)
 • 34 § Neuvottelumenettely (sanamuodon täsmentäminen direktiiviä vastaavaksi)
 • 36 § Kilpailullinen neuvottelumenettely (sanamuodon täsmentäminen direktiiviä vastaavaksi)
 • 42 § Puitejärjestelyt (“Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyyn valittujen toimittajien ja sellaisten hankintayksiköiden kesken, jotka on selkeästi ilmaistu ja joiden yhteenlaskettu hankintojen enimmäismäärä taikka enimmäisarvo on ilmoitettu puitejärjestelyn kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa.”)
 • 49 § Dynaaminen hankintajärjestelmä (tarkennetaan, että järjestelmä voidaan tilapäisesti sulkea esim. lomakaudella)
 • 51 § Dyn. hankintajärjestelmään hakeminen ja hyväksyminen (hakemuksen saapuminen järjestelmän ollessa suljettuna)
 • 52 § Dynaamisen hankintajärjestelmän kulku (lievennys viidestä päivästä: kohtuullinen aika, vähintään 5 työpäivää)
 • 58 § Hankinnasta ilmoittaminen (ennakkoilmoituksen rajaus vain EU- ja sote-hankintoihin, dynaamisen hankintajärjestelmän jälki-ilmoitukset vaihtoehtoisesti neljännesvuosittain kootusti)
 • 60 § Hankintailmoitusten julkaiseminen (suunnittelukilpailut HILMAan)
 • 80 § Pakolliset poissulkemisperusteet (sanamuotoon jo alihankkija. + 1 momenttiin törkeä avustuksen väärinkäyttö)
 • 81 § Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (voidaan soveltaa myös pienhankinnoissa)
 • 88 § Poissulkemisen edell. ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittäminen (voidaan pyytää myös alihankkijasta)
 • 101 § Hankinnasta ilmoittaminen (vapaaehtoinen jälki-ilmoitus kansallisista hankinnoista, ok myös neljännesvuosittain)
 • 114 § Tarjoajan soveltuvuus ja poissulkeminen (selvennys rikosrekisteriotteista sote-hankinnoissa ja alihankkijoilta)
 • 116§ Käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat säännökset (sanamuodon selkeytys)
 • 129 § Odotusaika. (sanamuodon selkeytys (kuten määräaikalaissa))
 • 136 § Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana  (sanamuodon täsmentäminen direktiiviä vastaavaksi)
 • 143 § Tietojen luovuttaminen toiselle viranomaiselle (sanamuodon selkeytys kohdissa 14,15,16)
 • 163 § Valitusperusteeseen liittyvä muutoksenhakukielto –> Muutoksenhakukielto (otsikko muuttuu, sisältö sama)
 • 171 § Oikeus tietojen saantiin (velvoitteidenhoitoselvitys myös alihankkijoista sekä pienhankinnoissa)

Erityisalojen hankintalaki
 • 20 § Palveluhankintoja koskevat soveltamisalan rajaukset (kuten yllä hankintalain 9 §)
 • 45 § Puitejärjestely (kuten yllä hankintalain 42 §)
 • 52 § Dynaaminen hankintajärjestelmä (kuten yllä hankintalain 49§)
 • 54 § Dynaamiseen hankintajärjestelmään hakeminen ja hyväksyminen (kuten yllä hankintalain 51 §)
 • 55 § Dynaamisen hankintajärjestelmän kulku (kuten yllä hankintalain 52 §)
 • 57 § Toimittajarekisteri (sanamuodon täsmentäminen direktiiviä vastaavaksi: voidaan perustaa myös kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tai innovaatiokumppanuutena sekä päätös ehdokkaiden hyväksymisestä)
 • 62 § Hankintaa koskevat ilmoitukset (kuten yllä hankintalain 58 §)
 • 64 § Hankintailmoituksen julkaiseminen (kuten yllä hankintalain 60 § ml. toimittajarekisterin ilmoitus)
 • 83 § Ehdokkaan ja tarjoajan valintaperusteet (sanamuodon täsmennys direktiiviä vastaavaksi)
 • 84 § Pakolliset poissulkemisperusteet (kuten yllä hankintalain 80§)
 • 86 § Poissulkemisen edellytysten ja soveltuvuusvaatimusten täyttymisen selvittäminen (kuten yllä hankintalain 88§)
 • 107 § Käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat säännökset (kuten yllä hankintalain 116 §)
 • 112 § Määräajat (virheellisen momenttiviittauksen korjaaminen)
 • 120 § Odotusaika (kuten yllä hankintalain 129 §)

PUTU-laki
 • 47 § (rikosnimikkeistön täsmentäminen)

Rikosrekisterilaki
 • 6 b § (myös alihankkija saa rikosrekisteriotteen, rikosnimikkeistön täsmentäminen)

Vastaa