Alihankkijat, voimavarat ja ryhmittymänä tarjoaminen – mitä eroa näillä on?

Alihankkijat, voimavarat ja ryhmittymänä tarjoaminen – mitä eroa näillä on?

Julkiseen hankintaan on mahdollista osallistua yksin tai porukalla omien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita, vedota näiden voimavaroihin tai osallistua ryhmittymänä.

Mitä eroa näillä on?

Osallistuminen yksin

Tarjoaja täyttää kaikki asetetut vaatimukset itse ja osallistuu yksin.

Mahdollisten alihankkijoiden käyttö sopimuskaudella

Tarjoaja osallistuu kilpailutukseen yksin, mutta käyttää alihankkijoita mahdollisesti sopimuskaudella työn toteuttamiseen – jos alihankkijoiden käyttöä ei ole tarjouspyynnössä nimenomaisesti rajoitettu.

Tavanomaisesti tällaisia resurssina käytettäviä alihankkijoita ei tarvitse nimetä tarjouksessa, mutta toisinkin saattaa olla. Lue tarjouspyyntö huolellisesti.

Alihankkijoiden vaihto käy sopimuskaudella helposti.

Alihankkijan voimavaroihin vetoaminen

Tarjoaja haluaa osallistua kilpailutukseen, muttei yksin täytä kaikkia ostajan asettamia, yritystä koskevia soveltuvuusvaatimuksia. Tavanomaisia soveltuvuusvaatimuksia ovat esimerkiksi liikevaihto- ja referenssivaatimukset.

Soveltuvuusvaatimukset voi täyttää yhdessä muiden kanssa joko osallistumalla kilpailutukseen ryhmittymänä tai vetoamalla aluhankkijan voimavaroihin. Käytännössä voimavaroihin vetoaminen tarkoittaa, että tarjoaja nimeää alihankkijan, jonka kanssa se yhdessä täyttää asetetut vaatimukset. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta säilyy tarjoajalla itsellään.

Tällainen alihankkija on nimettävä jo osallistumisvaiheessa (jos neuvottelumenettely) tai tarjouksessa (avoin menettely). Alihankkijan on toimitettava oma ESPD-lomake (EU-hankinnoissa), eikä tällaista alihankkijaa saa todennäköisesti vaihtaa kesken hankintamenettelyn tai sopimuskauden aikana.

Tällaisen alihankkijan on tosiasiallisesti myös osallistuttava hankinnan toteuttamiseen.

Ryhmittymänä osallistuminen

Tarjoaja osallistuu hankintaan ryhmittymänä (työyhteenliittymänä) yhden tai useamman kumppanin kanssa. Ryhmittymän jäsenet voivat täyttää ostajan asettamat soveltuvuusvaatimukset yhdessä, jollei tarjouspyynnössä toisin sanota.

Keskeinen ero alihankkijan voimavaroihin vetoamisen ja ryhmittymän välillä koskee ryhmittymän jäsenten juridista vastuuta. Ryhmittymän osapuolet vastaavat sopimuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti – ostaja voi kääntyä kenen tahansa ryhmittymän jäsenen puoleen työn toteuttamiseksi sopimuskaudella.

Oikeus osallistua hankintaan ryhmittymänä perustuu lakiin, eikä sitä voi kieltää. Tarjouspyynnössä saatetaan kuitenkin asettaa tarkempia ehtoja esimerkiksi ryhmittymän muodolle tai laskutuksen hoitamiselle sopimuskaudella (esim. lasku kootusti yhden ryhmittymän jäsenen kautta).

Ryhmittymän jäsenet on nimettävä jo osallistumisvaiheessa (jos neuvottelumenettely) tai tarjouksessa (avoin menettely). Kaikkien on toimitettava oma ESPD-lomake (EU-hankinnoissa), eikä ryhmittymän jäseniä saa todennäköisesti vaihtaa kesken hankintamenettelyn tai sopimuskauden aikana.

Ryhmittymän jäsenten on tosiasiallisesti myös osallistuttava hankinnan toteuttamiseen.

Konserniyhtiöt ja muut vastaavat

Samaan yritysryppääseen kuuluvia yhtiöitä ei automaattisesti pidetä tarjoajan resursseina.

Jos tällaisten yhtiöiden rahkeita haluaa käyttää osallistuakseen tarjouskilpailuun ja täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, yhtiöt on nimettävä osaksi ryhmittymää tai alihankkijoiksi, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa.

 

 

Vastaa