Hankintaoikaisu

Hankintaoikaisu

Hankintapäätös on tehty, eikä se mennyt nappiin. Mitä seuraavaksi?

Tarjoajat, jotka ovat osallistuneet tarjouskilpailuun, ovat oikeutettuja hakemaan päätökseen muutosta. Käytännössä keinot ovat oikaisupyynnön tekeminen hankintayksikölle tai valitus markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuaika on 14 vuorokautta ja se alkaa hankintapäätöksen tiedoksisaannista. Sähköpostitiedoksiannolla määräaika alkaa käytännössä viestin lähetyspäivänä. Ilmoita siis ostajalle osoite, jota seurataan myös lomakaudella!

Hankintaoikaisu on ostajalle tehtävä kirjallinen pyyntö oikaista eli korjata itse virheellistä päätöstä. Oikaisupyynnön voi tehdä kaikissa hankinnoissa, myös pienhankinnoissa. Oikaisupyynnön tekeminen on maksutonta.

Oikaisupyynnössä on esitettävä vaatimukset perusteluineen sekä oikaisua pyytävän yhteystiedot, muuten pyyntö on vapaamuotoinen. Perusteluissa on hyvä viitata tiettyyn kohtaan hankinta-asiakirjoissa tai tiettyyn vaiheeseen kilpailutuksessa, jossa on mennyt pieleen. Esimerkiksi “tarjouspyynnön kohdassa xx on ilmoitettu zz ja yy, kuitenkin vertailussa on tästä poiketen huomioitu vain yy“. On hyvä huomioida, että vaikka esimerkiksi juuri vertailutapa olisi älytön, jos se on ilmoitettu tarjouspyynnössä ja ostaja on sitä täsmällisesti noudattanut, hankintapäätös ei todennäköisesti ole virheellinen. (Jos vertailutapa todella on älytön, kerro se hankintayksikölle jo tarjousaikana.)

Hankintayksikön on vastattava oikaisupyyntöön kohtuullisessa ajassa. Päätöksen oikaiseminen ei edellytä asianosaisen (esim. voittajan) suostumusta.

Jos alkuperäistä päätöstä ei muuteta, oikaisuun annettavaan päätökseen ei voi hakea enää uudelleen muutosta.

Jos alkuperäinen hankintapäätös muuttuu siten, että sillä on vaikutusta tarjoajien asemaan (voittaja vaihtuu), kyseessä on uusi päätös, joka on annettava uudelleen tiedoksi kaikille asianosaisille ja päätökseen on liitettävä muutoksenhakuohjeet.

Yksinkertaistetusti hankintaoikaisu soveltuu tilanteisiin, joissa yritys haluaa saattaa epäkohdan hankintayksikön tietoon, mutta on valmis myös hyväksymään tehdyn hankintapäätöksen.

Hankintaoikaisu soveltuu tilanteisiin, joissa tarjoaja haluaa saattaa epäkohdan hankintayksikön tietoon, mutta on valmis hyväksymään hankintapäätöksen.

Jos tarjoaja valittaa lisäksi markkinaoikeuteen, oikaisupyyntö on toimitettava tiedoksi markkinaoikeudelle. Hankintaoikaisun tekeminen ei vaikuta markkinaoikeusprosessiin eikä pidennä markkinaoikeudelle tehtävän valituksen määräaikaa.

Hankintayksikkö voi myös itse ottaa tehdyn päätöksen uudelleentarkasteltavaksi ja oikaista sitä ilman asianosaisen esittämää pyyntöä. Hankintayksikön on tehtävä oikaisu 90 päivän kuluessa alkuperäisestä hankintapäätöksestä. Ja myös tässä, jos uusi päätös vaikuttaa tarjoajien asemaan, päätökseen on liitettävä uudet muutoksenhakuohjeet.

Vastaa