KKV valvoo hankintoja

KKV valvoo hankintoja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV valvoo julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Valvonnan tehtävänä on varmistaa yleisen edun sekä avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen.

Epämääräisestä toiminnasta voi vinkata KKV:lle myös nimettömästi.

Jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalainsäädännön vastaisesti, voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön. KKV voi ottaa asian tutkittavakseen myös omasta aloitteestaan.

KKV:n valvontaan kuuluvia keskeisiä lainvastaisuuksia ovat kokonaan kilpailuttamatta tehtävät suorahankinnat sekä tilanteet, joissa estetään toimittajien tasapuolinen pääsy tarjouskilpailuun tai tarkoituksella laaditaan hankinta-asiakirjat niin puutteellisesti tai epäselvästi, että kilpailutuksen hyödyt jäävät saavuttamatta.

KKV ilmoittaa omilla nettisivuillaan puuttuvansa ensisijaisesti täysin lain säännöksistä piittaamatta tehtyihin suorahankintoihin, joista ei ole lainkaan ilmoitettu, sekä muihin merkittäviin suorahankintoihin rinnastuviin ja menettelyltään karkeasti virheellisiin tai syrjiviin hankintoihin.

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa KKV voi esittää markkinaoikeudelle esimerkiksi tehdyn sopimuksen määräämistä tehottomaksi, sopimuskauden lyhentämistä tai seuraamusmaksun määräämistä hankintayksikölle.

KKV alkoi valvoa hankintalainsäädännön noudattamista hankintalain uudistuksen myötä 1.1.2017. Viime vuonna (2019) virasto raportoi saaneensa 27 hankintojen valvontaa koskevaa toimenpidepyyntöä ja noin 150 vihjettä. Valtaosa näistä koski kuntien ja kuntayhtymien hankintoja. Lisäksi virasto otti 30 asiaa tutkittavaksi omasta aloitteestaan. Vireille tuli lopulta yhteensä 57 julkisten hankintojen valvontaan liittyvää asiaa.

Vastaa